یافتن محصولات و سرویس ها

 • IR-1
  390,000/سالیانه
  • الف - ۱۰۰ مگابایت فضا / ۵۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • IR-2
  690,000/سالیانه
  • ب - ۲۵۰ مگابایت فضا / ۱۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • IR-3
  129,000/ماهیانه
  • ج - ۵۰۰ مگابایت فضا / ۲۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • IR-4
  189,000/ماهیانه
  • د - ۱۰۰۰ مگابایت فضا / ۳۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • IR-5
  279,000/ماهیانه
  • ه - ۲۰۰۰ مگابایت فضا / ۴۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
 • IR-6
  399,000/ماهیانه
  • و - ۳۰۰۰ مگابایت فضا / ۵۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
نیاز به پشتیبانی دارید ؟
ما آماده ایم به سوالات شما پاسخ دهیم !